Levering en Betalingsvoorwaarden Bouwbedrijf Waterland

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Op al onze aanbiedingen, offertes en op alle door ons gesloten overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
2. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
3. In deze algemene voorwaarden wordt onder wij, ons en opdrachtnemer verstaan: Bouwbedrijf Waterland B.V..
4. Toepasselijkheid van andere verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft onze voorwaarden niet te willen accepteren en zijn voorwaarden daarvoor in plaats stelt en wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel 2 – Aanbiedingen
1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen, tenzij uit de aanbieding of offerte anders blijkt. Orders gelden eerst dan als aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen of andere overeenkomsten waarbij wij verplichtingen aangaan, gelden niet als overeengekomen wanneer en zolang zij niet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Wij kunnen niet aan onze aanbieding, offerte of prijslijst gehouden worden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding, offerte of prijslijst dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Alle door ons verstrekte tekeningen, constructies en modellen zijn geheel vrijblijvend. De daarin opgenomen maatvoeringen zijn bij benadering. Er kunnen geen aanspraken aan worden ontleend.
3. Mondelinge en telefonische opdrachten door de opdrachtgever zijn te allen tijde bindend.

Artikel 3 – Rechten van intellectuele eigendom
1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, enz.
2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of een opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer, tenzij voor eigen gebruik, niet gekopieerd, gebruikt of aan derden verstrekt worden. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een boete van € 5.000,00 verschuldigd. Deze boete is, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding, direct opvorderbaar.
3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete van € 5.000,00 verschuldigd. Deze boete is, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding, direct opvorderbaar.

Artikel 4 – Adviezen, ontwerpen en materialen
1. Opdrachtgever blijft zelve verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak zijdens derden met betrekking tot het gebruik door opdrachtnemer van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever voorgeschreven materialen weigeren toe te passen, dan wel deze voorgeschreven materialen te vervangen door gelijkwaardige materialen ter keuze van opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer staat in voor de kwaliteit van de toegepaste materialen tenzij deze zijn voorgeschreven door de opdrachtgever. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken voorafgaande aan verwerking voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Voor zoveel hierdoor vertragingsschade wordt geleden komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 – Prijzen en prijsverhogingen
1. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven. De prijzen zijn berekend op grond van de op het moment van aanbieding geldende prijzen inzake arbeidsloon en materiaalkosten, vrachtkosten, invoerrechten, opslag, bewakingskosten, belastingen of andere heffingen. Indien deze kosten een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de bij aanneming van de opdracht overeengekomen prijs te wijzigen, tenzij schriftelijk in de koopovereenkomst anders is overeengekomen. Aanpassing van overheidswege in de omzetbelasting (BTW) zullen altijd tussen partijen worden verrekend.
2. Telkens wanneer blijkt dat er sprake is van meer- en/of minderwerk, dienen de condities en prijsconsequenties schriftelijk vooraf te worden bevestigd.

Artikel 6 – Levering en levertijden
1. Alle door ons genoemde tijdstippen van levering en oplevering in koopovereenkomsten en opdrachtbevestigingen worden bij benadering genoemd en gelden niet als fatale termijn. Vanaf het moment dat opdrachtnemer de definitieve datum van oplevering schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld is die datum vaststaand.
2. Wanneer door ons aan opdrachtgever verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden niet door deze worden geaccepteerd staan zij gedurende drie weken na de aanbieding te zijner beschikking. De zaken worden gedurende deze periode voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen, in welke periode opdrachtgever bewaarloon verschuldigd is. Opdrachtgever blijft gehouden het bij oplevering verschuldigde (restant)bedrag van de koopsom te voldoen. Verrekening is uitgesloten.
3. Voor zoveel een datum van oplevering gekoppeld wordt aan het ter beschikking stellen / komen van het voor het werk noodzakelijke gegevens, dan wel verbonden is aan het ontvangen van financiële garanties / aanbetalingen zijdens opdrachtgever dan gaat de overeengekomen levertijd eerst in na ontvangst van de noodzakelijke gegevens / betaling.
4. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de navolgende gevallen:
a. Bij gezamenlijke ondertekening door opdrachtgever en opdrachtnemer van het proces-verbaal van oplevering.
b. Na verkoop van acht dagen na schriftelijke mededeling zijdens opdrachtnemer aan opdrachtgever dat het werk voltooid is.
c. Bij elke vorm van ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever.

Artikel 7 – Uitvoering van de opdracht
1. Wij zullen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de voor bij uitvoering van het werk voorgeschreven constructies / materialen te doen vervangen door constructies / materialen van gelijkwaardige kwaliteit zonder dat zulks leidt tot aanpassing van overeengekomen prijzen.
4. Het is opdrachtgever niet toegestaan zelve werkzaamheden te verrichten aan het opgedragen werk, voor zoveel dat wel geschiedt is de opdrachtnemer ontslagen van elke verantwoordelijkheid voor de geleverde prestaties.
5. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van het opgedragen werk blijkt, dat uitvoering van het werk in redelijkheid niet mogelijk is zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst zodanig aanpassen dat uitvoering wel kan plaatsvinden, zulks onverminderd het recht van de opdrachtgever tot wijziging / aanpassing van constructies als hiervoor onder 3 vermeld.
6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij zullen de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zullen wij de opdrachtgever hierover van tevoren informeren. Meer- of minderwerk bij de uitvoering van de overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke mededeling. In dat geval zijn wij niet meer gehouden aan het overeengekomen tijdstip van oplevering.

Artikel 8 – Overmacht
1. Wij behouden ons het recht voor een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of later uit te voeren of te verlengen, indien wij als gevolg van overmacht tot nakoming daarvan niet of niet tijdig in staat zijn, zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, werkstakingen bij onze onderneming daaronder begrepen.
3. Tijdens overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode langer dan drie maanden duurt, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dit geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
4. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
5. Ingeval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering ten gevolge van de overmacht duurt, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Wij zullen de opdrachtgever in kennis stellen van deze vertraging.

Artikel 9 – Werkomstandigheden op locatie / Werkzaamheden en toeleveringen door opdrachtgever
1. Voor zoveel werkzaamheden verricht door opdrachtnemer op locatie aangewezen door opdrachtgever worden verricht draagt de opdrachtgever zorg voor redelijke sanitaire voorzieningen, schaft- en kleedgelegenheden op de (bouw)locatie, terwijl opdrachtgever voorts zorgdraagt voor de ter beschikkingstelling van elektrische energie, gas, water en verwarming. Opdrachtgever dient voorts afsluitbare droge opslagruimte ter beschikking te stellen alsmede voorzieningen op grond van Arbo-wet en regelgeving. De daarmee verbandhoudende kosten blijven voor rekening van opdrachtgever.
2. Opdrachtgever draagt er, ingeval op door opdrachtgever aangewezen locatie wordt gewerkt, zorg voor dat er een container ter beschikking wordt gesteld voor het deponeren van afvalstoffen / reststoffen in de ruimste zin van het woord zulks voor rekening van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever dient – voor zijn rekening en risico – zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden zulks op aangeven van opdrachtnemer.
4. Voor zoveel onderdelen van het uit te voeren werk vervoerd moeten worden naar de locatie waarop de werkzaamheden moeten plaatsvinden zijn de risico’s die gepaard gaan aan dit vervoer voor rekening van opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van de opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
6. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals hiervoor omschreven niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van werkzaamheden ontstaat zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 10 – Annulering
1. Annulering van de opdracht is slechts mogelijk bij wederzijdse toestemming. Nochtans is opdrachtnemer bevoegd eenzijdig de opdracht te annuleren indien uitvoering daarvan als gevolg van door opdrachtgever veroorzaakte wijzigingen c.q. eigenmachtig verrichte werkzaamheden, onmogelijk is geworden. Opdrachtgever is in dat geval onverminderd gehouden de overeengekomen prijs voor het uitgevoerde gedeelte van het werk in evenredigheid aan opdrachtnemer te voldoen.
2. Bij eenzijdige annulering van de overeengekomen opdracht door opdrachtgever worden aan deze in rekening gebracht alle door opdrachtnemer gemaakte kosten, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever tot vergoeding van schade en winstderving van de opdrachtnemer. Daarnaast is de opdrachtgever een boete verschuldigd van 10% van de aanneemsom, onverminderd het recht van opdrachtnemer volledige vergoeding van schade te vorderen.

Artikel 11 – Risico en opslag
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het risico van de door opdrachtgever toegeleverde materialen voor rekening van de opdrachtgever.
2. Terstond na eerste oplevering gaan alle risico’s van het geleverde over op de opdrachtgever.
3. Alle zaken worden vanaf het ogenblik van verzenden voor risico van de opdrachtgever vervoerd. Wanneer franco levering is overeengekomen, wordt door opdrachtnemer een risicoverzekering afgesloten voor eventuele schade (zoals transport-, brand- en/of waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer geleden. Bij aankomst van de zaken dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden. Indien als dan blijkt dat schade aan zaken of materialen is toegebracht, dient hij dit onverwijld schriftelijk te melden bij opdrachtnemer.
4. Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is opdrachtnemer gerechtigd de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan en daarvoor het gebruikelijke bewaarloon in rekening te brengen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Indien de in dit lid genoemde schade niet door de ‘Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven’ wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.
b. Opzichtschade: Onder opzichtschade wordt o.a. verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
c. Schade veroorzaakt door opzet en bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever voorgeschreven constructies en / of werkwijzen en evenmin voor de door opdrachtgever verstrekte orders dan wel aanwijzingen.
4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is te leveren en dat (mede) bestond uit aan opdrachtnemer geleverde producten en / of materialen.

Artikel 13 – Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door ons toegezonden facturen binnen acht dagen na factuurdatum te worden verricht, zonder aftrek van kortingen op door opdrachtnemer aangewezen (bank)rekening. Verrekening met tegenvorderingen van opdrachtgever is niet toegestaan.
2. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk – zonder rechterlijke tussenkomst –opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
f. de opdrachtgever (natuurlijke persoon) een verzoek tot schuldsanering natuurlijke personen indient.
3. Naast de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid van betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen.
4. Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen acht dagen na factuurdatum, zijn wij gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand zal worden gerekend.
5. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 160,00, waarbij de buitengerechtelijke kosten – forfaitair – worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan het voorgaande is opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
6. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
7. Indien de opdrachtgever achterstallig is in de betaling van enige termijn, zijn wij gerechtigd de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan, het werk te staken en de eerste oplevering uit te stellen totdat alle termijnen zijn betaald. De hieruit voortvloeiende kosten, inclusief bewaarloon, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. Na oplevering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere, gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan;
2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze niet doorverkopen, verpanden of bezwaren met enig ander recht.
3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigen eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaak aan opdrachtnemer te verpanden.
5. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken zijn door opdrachtgever verboden, zolang de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan.

Artikel 15 – Retentierecht
Opdrachtnemer is gerechtigd de in bewerkingzijnde of voltooide werken / goederen van opdrachtgever onder zich te houden, dan wel terug te halen en in bewaring te nemen totdat opdrachtgever volledig voldaan heeft hetgeen hij aan opdrachtnemer is verschuldigd, zowel uit hoofde van verrichte werkzaamheden aan het onderhavige goed, dan wel uit hoofde van verrichte werkzaamheden aan andere goederen van opdrachtgever.

Artikel 16 – Garantie, garantienormen en garantietermijn
1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na oplevering in voor goed uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden / leveringen.
2. Bij levering van een betonnen casco geldt een garantietermijn van tien jaar op de constructie van het casco.
3. Op door opdrachtnemer geleverde materialen staat een garantie zoals deze door de toeleverende fabrikant wordt gegeven bij juiste verwerking door opdrachtnemer. In de koopovereenkomst kunnen van deze voorwaarden afwijkende garanties worden verstrekt.
4. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren, zulks binnen een redelijke termijn.
5. Opdrachtgever heeft uitsluitend een beroep op garantieverplichtingen zijdens opdrachtnemer nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
6. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
e. verkleuring en kleurafwijkingen van hout en andere materialen;
f. brand, storm, molest en / of natuurrampen;
7. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde materialen die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 17 – Reclames
1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuzen
1. Het Nederlands recht is van toepassing.
2. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer (rechtbank Zwolle – Lelystad) neemt kennis van geschillen tussen partijen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
3. Partijen kunnen andere vormen van geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediation overeenkomen.